تماس از طریق واتساپ و تلگرام

آزمونهای مایکروسافت – سیسکو –  کامپتیا

شرکت کامپتیا چه دوره ها و مدارکی دارد؟

XK0-004: CompTIA Linux+ Certification

SY0-501: CompTIA Security+ Certification
SY0-601: CompTIA Security+ Certification

N10-007: CompTIA Network+ Certification

220-1001: CompTIA A+ Certification
Exam: Core 1
220-1002: CompTIA A+ Certification Exam: Core 2

CAS-003: CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

CV0-002: CompTIA Cloud+ Certification

CLO-002: CompTIA Cloud Essentials+ Certification

TK0-201: CompTIA CTT+ Certification

FC0-U61: CompTIA IT Fundamentals (ITF+) Certification

PT0-001: CompTIA PenTest+ Certification

PK0-004: CompTIA Project+ Certification

SK0-004: CompTIA Server+ Certification

تمامی حقوق برای مجموعه Microsoft Exam محفوظ می باشد.1399