تماس از طریق واتساپ و تلگرام

آزمونهای مایکروسافت – سیسکو –  کامپتیا

پکیج های پیشنهادی مایکروسافت جهت اخذ مدارک ارزشمند:

1️⃣-مدارک اصلی مربوط به برنامه نویسی Azure شرکت مایکروسافت شامل ۳ ازمون و ۳ مدرک

Developer
Developers design, build, test, and maintain cloud solutions.

1- مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900

FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

2-مدرک مدیریت (Associate) با پاس کردن ازمون Az-204

ASSOCIATE CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Developer Associate

3-مدرک مهندسی (Engineer) با پاس کردن ازمون Az-400

EXPERT CERTIFICATION
Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert


2️⃣-مدارک اصلی مربوط به مدیریت شبکه Azure شرکت مایکروسافت شامل ۳ ازمون و ۳ مدرک

Administrator
Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft solutions:

1-مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900

FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

2-مدرک مدیریت (Associate) با پاس کردن ازمون Az-104

ASSOCIATE CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

3-مدرک مهندسی (Engineer) با پاس کردن ازمون Az-400

EXPERT CERTIFICATION
Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert


3️⃣-مدارک اصلی مربوط به طراحی شبکه Azure شرکت مایکروسافت شامل 2 ازمون و ۲ مدرک میباشد:

Solutions Architect
Solutions Architects have expertise in compute, network, storage, security:

1-مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900

FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

2-مدرک متخصص (Expert) با پاس کردن ازمون  Az-305

EXPERT CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert


4️⃣-مدارک اصلی مربوط به امنیت Azure security شرکت مایکروسافت شامل ۲ ازمون و ۲ مدرک میباشد:

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

1-مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900

FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

2-مدرک مهندسی (Engineer ) با پاس کردن یک ازمون Az-500

Microsoft Azure Security Technologies

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

تمامی حقوق برای مجموعه Microsoft Exam محفوظ می باشد.1399